Su ve Nem Yalıtımında ALMAN Kalitesi

KVKK

Köster İnternet Sitesine ait her türlü mülkiyet ve kullanım hakkı Köster’e aittir. Köster, Genel Kurallar ve Gizlilik Kuralları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Köster internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve/veya içeriği önceden haber vermeden ve yayım itibarıyla derhal geçerli olacak şekilde her zaman değiştirebilir.

Köster İnternet Sitesinde yer alan bilgiler ve her türlü fikri mülkiyet hakkı, bu kapsamda kabul edilsin veya edilmesin görsel ve işitsel içerik ve bunların sunumu ile sayfa düzeni, Köster İnternet Sitesine erişim sağlayan adlar, Kösterİnternet Sitesine ilişkin veri tabanları ile yazılım kodları Köster’in mülkiyetindedir veya Köster tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kullanım hakkı kapsamında kullanılmaktadır. Hukuken korunan hâller dışında söz konusu bilgi, içerik, tasarım ve verilerin Köster’in yazılı ön onayı olmadan aynen veya değiştirilerek kopyalanması, çoğaltılması veya dağıtımına izin verilmemektedir.

Köster, İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bununla birlikte, Köster İnternet Sitesinde yer alan bilgiler değişebilmekte, farklı yorumlanabilmekte ve/veya uygulanabilmektedir. Bu nedenle Köster, üçüncü kişi kaynaklı bilgiler ve üçüncü kişiler tarafından farklı yorum ve uygulamaya tabi bilgiler ile ilgili olarak Köster İnternet Sitesi içeriğinin doğruluğu, güncelliği, eksiksiz olması, belirli bir amaca uygunluğu veya burada yer almayan diğer bilgiler ile uyumu konusunda açık veya örtülü hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Köster, ayrıca bu bilgilerin güncellenmesi ile ilgili olarak herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Köster İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantı verilmesi mümkündür. Köster, bağlantı verilen internet sitelerinde yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu, güncelliği, belirli bir amaca uygunluğu veya Köster İnternet Sitesinde veya başka bir mecrada yer alan diğer bilgiler ile uyumu konusunda açık veya örtülü hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu internet sitelerinin kullanımı Köster’den bağımsız olarak ilgili internet sitesini düzenleyen üçüncü kişilerin belirleyebileceği kural ve koşullara bağlı olarak gerçekleşebilir. Dolayısıyla Köster bu internet sitelerine erişim veya bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve buna bağlı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Köster İnternet Sitesi üzerinden yapacağınız işlemlerin, işlem sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemlerin tarafınızdan yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle oluşacak aksaklıklardan Köster sorumlu değildir.

Köster Genel Kurallarıve Köster Gizlilik Kurallarıkapsamında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir veya bu paragrafta yer alan bağlantılar üzerinden güncel metinlere PDF formatında erişim sağlayarak bu içeriği kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK KURALLARI

Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Firmamız, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenebilmesine ve saklanılmasına özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

Tanımlar;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Korumu Kurumu

Politika: Köster Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Gizlilik Kuralları

Su yalıtım ve yapı kimyasalları üretimi konusunda hizmet vermekte olanKöster firması; faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, kefillerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini, KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu politikanın amacı, Köster’in yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda, Köster KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile birlikte işbu Politika’da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeilkelerine uygun olarak kişisel veri işlemektedir.

KÖSTER açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

Adınızı, soyadınızı, adresinizi, mesleğinizi, vergi mükellefi olma durumunuzu, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi, ve diğer iletişim bilgileriniz ile veri sahibini tanıtıcı bilgilerinizi,

Kimlik, ehliyet ve pasaport bilgilerinizi,

Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

Ürün sipariş bilgilerinizi,

Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

İnternet sitemiz ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi,

Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal verileri toplayabilir.

KÖSTER, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

Gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,

Size özel teklifleri ve hizmetleri sunmak,

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek,

Sunulan ürün ve hizmetlerden tüketicileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Köster iş birimleri tarafından yapılmasını sağlamak,

İnternet sitemizi diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amacıyla kullanabilir.

KÖSTER açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

İş ortaklarıyla,

Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, bölge sorumlulularıyla,

Mevzuat gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,

Faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Her zaman Şirketimize başvurarak:

1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3 - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme,

5- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

6- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

7- (5) ve (6) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Veri Sahiplerinden Gelen Taleplerin Yönetimi Prosedürü kapsamında en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Yöneticisi adına GEBKIM Kimya Ihtisas OSB, Atatürk Bulvarı No:6, Dilovası, 41455 Demirciler Osb/Dilovası/Kocaeli Türkiye’deki Genel Müdürlük adresimize bizzat elden teslim veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.